Disclaimer

Gebruik van de site van HBI Tyres & Wheels is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het volgende:

Informatie
De informatie op deze website wordt met de grootste zorg samengesteld en actueel gehouden. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend. HBI Tyres & Wheels geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit. Bij twijfel verzoeken wij u daarom contact op te nemen met ons: info@hbi-tyres.com.

Schade
HBI Tyres & Wheels is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het gebruiken van de informatie op de website.

Auteursrechten
Op de inhoud van de webpagina’s van HBI Tyres & Wheels, op het eigen logo, en op de merknamen rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan HBI Tyres & Wheels. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van HBI Tyres & Wheels.